Kesäkuu 2018: Puoluekokousaloite oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta EU:ssa

5.9.2018

"asettaa oikeusvaltioperiaatteen yhdeksi kokoomuksen eurovaalikampanjan pääteemaksi"

Euroopan Unioni, kuten länsimaiset demokratiat,  on rakennettu oikeusvaltioperiaatteelle. Lailla säätäminen, itsenäinen oikeuslaitos, oikeusvarmuus ja ihmisoikeudet ovat niiden ydintä. Integraation kehittäminen voi onnistua vain jos näitä periaatteita noudatetaan.

Lähtökohtaisesti oikeusvaltioperiaatetta toteutetaan EU:ssa hyvin. Mutta on eräitä alueita, joilla oikeusvaltioperiaate kaipaa selkeää vahvistamista.

EU:n omien sääntöjen kunnioitusta ja noudattamista EU:n omissa toimielimissä tulisi vahvistaa. Sopimusten tiukan kunnioittamisen periaate on etenkin pienten jäsenvaltioiden etu. Käytäntö osoittaa, että pienten valtioiden sopimusten vastaiseen toimintaan on helppo puuttua mutta muutaman suurimman jäsenvaltion toimintaan ei. Tästä kasvu- ja vakaussopimuksen noudattaminen on esimerkki. Jos sopimuksesta halutaan poiketa, on sopimusta muutettava. Joustavat tulkinnat eivät ole hyväksyttäviä.

Sekä EU:n oikeuspalvelu mutta myös EU:n tuomioistuin tulkitsevat EU:n toimivaltasäännöksiä laajentavasti. EU:n toimielinten tehtävä on toki integraation edistäminen, mutta perusratkaisujen tulee tapahtua yhteisillä jäsenmaiden päätöksillä. Kaiken kaikkiaan EU:n ja jäsenvaltioiden toimivallan, mutta myös vastuun jakoa tulisi selkiyttää nykyisestä.

EU:n perusoikeuskirja on ulottanut länsimaisten ihmisoikeusperiaatteiden soveltamisen EU-säädöksiin. EU:n jäsenmaat ovat tehneet päätöksen EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tätä ei ole kyettu – johtuen varsinkin EU:n tuomioistuimen lausunnosta - toteuttamaan. EU:sta pitää kuitenkin tehdä mahdollisimman pikaisesti osa eurooppalaista ihmisoikeusyhteisöä.

Oikeusvaltion laatuun vaikuttaa keskeisesti luottamusperiaate. Sen lähtökohtana on, että yhteiskunnassa ja yhteisössä ihmiset kokevat, että osallistumalla yhteisön toimintaan siltä saa osallistumistaan vastaavia etuuksia. Tämä periaate on erityisen vahva pohjoismaissa.

EU:n osalta yhteisössä vallitsee laajalti ajattelutapa, että saamalla EU:n etuja muut maksavat ja siihen jopa pitää pyrkiä. Tämän ajattelutavan purkaminen edellyttää kaikessa EU:n toiminnassa kohtuullisen omavastuun edellyttämistä ja ajatusta siitä, että me kaikki maksamme mutta myös hyödymme unionista.

EU:n jäsenmaissa EU-säädösten noudattaminen vaihtelee. Noudattamisen osalta kansallisen valvonnan pitäisi olla nykyistä yhdenmukaisempaa. Lisäksi oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa jäsenmaissa on ollut haasteita. Tältä osin EU:n ja sen jäsenmaiden pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän Euroopan ihmisoikeussopimusta ja sen valvontamekanismeja sekä Venetsian komissiota.

Edelläolevan perusteella esitämme, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous päättäisi asettaa oikeusvaltioperiaatteen yhdeksi kokoomuksen eurovaalikampanjan pääteemaksi.